Interpel·lació al Govern sobre les persones en situació de dependència o amb discapacitat i les entitats que hi treballen