Instem al Govern a reconèixer el valor del Riu Llobregat

riu

Enguany, el grup parlamentari socialista acabem de registrar una Proposta de Resolució per tal que el Govern reconegui el paper del nostre riu Llobregat a la comarca i al país. Aquí us deixo el text:

El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per a les comarques de la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el nostre territori. Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models socioeconòmics fonamentats en el creixement han ocasionat una forta degradació del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que formem part.
El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa d’autopistes, carreteres, línies d’alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense límits, esculleres, i un llarg etcètera.
Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que, en molts casos, els fa irreconeixibles com a sistemes naturals; per on circulen, sovint, aigües residuals contaminades per la indústria i les ciutats, aigües salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora. El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes ocasions basant-se en models d’intervenció que prioritzen la urbanització de l’espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural protegit, connectat amb altres espais naturals com són el delta del Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on els pagesos no han de perdre ni un pam més de terra, i on el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.
La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l’Aigua que va entrar en vigor a finals de l’any 2000 i que contempla l’aigua no només com un recurs, sinó també com l’element clau de tot un ecosistema. Segons això, la gestió de l’aigua s’ha de basar en el respecte al medi ambient, l’ús sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d’aigua dintre d’una demarcació hidrogràfica. L’objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics gaudeixin de bon estat ecològic.
Algunes entitats cíviques de les poblacions riberenques del Llobregat entre les que podem destacar ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats – Projecte Rius, Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Centre d’Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Despí, Consorci del parc fluvial del Llobregat, DEMAC de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de la Barca, DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga Viva- Esplugues de Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell Viu, Ateneu Mulei de Molins de Rei, Associació de veïns de els Conserves de Molins de Rei, Associació Hàbitats–Projecte Rius, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, Plataforma Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWF-Barcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana d’Herpetologia, etc., reunides sota el nom de Llobregat SOStenible, han fet una proposta per realitzar tot un seguit d’accions de sensibilització, d’estudis i de propostes de millora al voltant de la Conca del Llobregat durant l’any 2013 recollides en l’anomena’t “Manifest pel riu Llobregat”.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari sotasignant presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a recolzar l’any 2013 com “Any del riu Llobregat” amb l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les poblacions riberenques.

El Parlament insta al Govern a donar suport a la Comissió del riu Llobregat, composada per administracions i entitats, per la realització d’activitats que ajudin a un millor coneixement dels valors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús.

Sant Andreu de la Barca

SANT ANDREU DE LA BARCA

Una de les majors satisfaccions que té poder treballar per la defensa dels drets i deures de la ciutadania a través del Parlament de Catalunya és aconseguir reptes com el compromís de la construcció i incorporació al pressupost del proper any de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca. L’ampa de l’escola i el seu professorat  han aconseguit, a través de les seves mobilitzacions i reivindicacions, portar a l’agenda política la defensa de la política educativa d’aquest municipi. L’Alcalde Enric Llorca ha estat al capdavant en tot moment de la lluita. Tots junts vàrem aconseguir aprovar la Resolució XXXXXXXXXX per la qual el Govern de la Generalitat es compromet a XXXXXXXXXXXXX.

(La foto és el moment d’aprovació per unanimitat a la Comissió del Parlament. Els pares i mares varen trencar en aplaudiments)